اتاق فرار سیگنال شهر تهران

  • تعداد نفرات 1 تا 5 نفر
  • مدت زمان بازی دقیقه