اتاق فرار کمپ آلفا شهر تهران

  • تعداد نفرات 5 تا 7 نفر
  • مدت زمان بازی 60 دقیقه

به زودی...